Tag: Претприемништво

Резултати од истражувањето од областа на социјалната економија и претприемништво во Грција

Институтот за развој на претприемништво (IED) во рамките на ERASMUS+ проектот “Социјално претприемништво како алтернатива за млади невработени лица“ имплементираше обемно истражување од областа на социјалната економија и претприемништво во Грција. Главната цел од ова истражување е да се евидентираат потребите од обука на целната група ( невработени лица кои немаат пристап до образование и […]