Η Έκθεση Ανάλυσης Ανάγκών της Τουρκίας στα τα πλαίσια του προγράμματος SO-VET έχει δημοσιευθεί!

Το So VET έργο κατέληξε στο πρώτο εθνικό αποτέλεσμα του: Έκθεση Ανάλυσης Ανάγκών της Τουρκίας!
Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους νέους χωρίς επίσημη εκπαίδευση που δεν είναι στην απασχόληση και την εκπαίδευση, να βρουν μια θέση εργασίας. Η ERASMUS+ στρατηγική εταιρική σχέση του έργου ” So-VET – Κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική λύση για τους νέους ανέργους”” κατευθύνει άμεσα τους ΝΕΕΤs (δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) και την ανεργία των νέων μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθιστώντας το μια εναλλακτική για τους άνεργους νέους.

Η MAKRO Team και η İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, οι οποίοι είναι Τούρκοι εταίροι της So-VET, ολοκλήρωσαν την έρευνα πεδίου για τον προσδιορισμό των αναγκών των ΝΕΕΤ και των νέων ανέργων.

Η έρευνα αφορούσε το status quo της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην Τουρκία , το νομικό πλαίσιο που θα καθορίζει όλες τις πτυχές του τομέα, καθώς και τα προβλήματα και τις προκλήσεις με τα οποία οι επιχειρηματίες ασχολούνται σε αυτό το τομέα.
Τα παιδία έρευνας στην Τουρκία αποτελούνται από έρευνα και συνεντεύξεις. Οι “σε βάθος” συνεντεύξεις διεξήχθησαν με συνολικά 10 ΝΕΕΤs και μια έρευνα πεδίου διεξήχθη με 52 άτομα από την ομάδα-στόχο.

Το αναλυτικό ερωτηματολόγιο συνέντευξης περιέχει 10 ερωτήσεις επιπλέον που αποκαλύπτουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ομάδας δείγματος των 10 ΝΕΕΤs. Οι συνεντεύξεις με τους 10 ΝΕΕΤs διεξήχθησαν πρόσωπο με πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ανεργία νέων στην Τουρκία, αν και η αναλογία είναι χαμηλότερη από τις χώρες της Ε.Ε., έχει μια αυξανόμενη τάση. Ωστόσο, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ήταν ανεπαρκής και απέτυχαν να αποτρέψουν την ανεργία. Άλλωστε η κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένη πολιτική ή μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η βελτίωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα για τους πτυχιούχους από το πανεπιστήμιο, έως και 30 τοις εκατό των ΝΕΕΤs, μπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση για την ανεργία.

Μπορείτε να κάνετε κλικ για να εμφανιστεί η πλήρης Έκθεση Ανάλυσης Ανάγκών της Τουρκίας!

Η Έκθεση Ανάλυσης Ανάγκών της Τουρκίας θα ενσωματωθεί με τα αποτελέσματα από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες (ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Σουηδία) και η ολοκληρωμένη έκθεση θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2017. Μπορείτε να ακολουθήσετε το #SoVET hashtag για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με το έργο, στο Facebook και στο LinkedIn.