‘Εργο

Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων και όσων βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης(ΕΑΕΚ) μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθιστώντας την μια εναλλακτική λύση για τους άνεργους νέους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την παροχή πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών μαθήματα για το θέμα και η αύξηση της συμμετοχής και ενεργοποίησης των νέων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μειώνοντας έτσι το επίπεδο της αδράνειας που υπάρχει μεταξύ των ΕΑΕΚ και μειώνοντας το επίπεδο της ανεργίας.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους νέους χωρίς τυπική εκπαίδευση που δεν είναι στην απασχόληση και την εκπαίδευση για να βρουν μια θέση εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς επίσημη εκπαίδευση ή εμπειρία στην αγορά εργασίας, οι νέοι αποκτούν ικανότητες. Η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η οικονομική κρίση έχουν δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις για τις σημερινές κοινωνίες. Τα άτομα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ταχέως μεταβαλλόμενα δεδομένα και να μάθουν πώς να συμβαδίσουν με αυτές τις αλλαγές και την εξέλιξη. Για να λειτουργήσουν καλά σε αυτό το “”νέο”” ποικίλο κόσμο, η ανάγκη για προσαρμοστικότητα δεν είναι πλέον επιλογή. Είναι εξαιρετικά απαραίτητο τα άτομα να αναπτύξουν ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, που θα τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν στην εξέλιξη και στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι απαραίτητο για τους ΕΑΕΚ να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένα πεδίο που κερδίζει μεγάλο ενδιαφέρον και το οποίο μπορεί να παρέχει ως μέσο εξόδου από την κρίση.
Η πρώτη ομάδα στόχος είναι οι νέοι με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα των ΕΑΕΚ. Ο όρος ΕΑΕΚ χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους νέους ανθρώπους που δεν ασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αυτή ομάδα στόχος είναι η πιο σημαντική ομάδα καθώς τα εργαλεία και τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα απεθύνονται σε αυτήν την ομάδα, οι οποίοι θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγράμματος σπουδών.
Η δεύτερη ομάδα στόχος είναι οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή μέσω των workshops. Αυτοί οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα εκπαιδευτούν στη χρήση και στην εφαρμογή του προγράμματος σπουδών για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση και άνεργους νέους. Θα είναι σε θέση στη συνέχεια να μεταφέρουν τη γνώση και να εφαρμόσουν τα εργαλεία στις τάξεις τους εκπαιδεύοντας τους νέους στο πώς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και τον κοινωνικό επιχειρηματικό τομέα με την πλήρη αξιοποίηση των επίκτητων δεξιοτήτων.
  1. Έκθεση ανάλυσης αναγκών: Έκθεση ανάλυσης αναγκών σε κάθε χώρα για να καθορίσει την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα υπάρχοντα προγράμματα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  2. Αναλυτικό Πρόγραμμα για Νέους Επιχειρηματίες. Αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες που οι νέοι αναμένεται να διδαχθούν, των προτύπων μάθησης ή μαθησιακών στόχων που αναμένεται να επιτευχθούν: οι ενότητες και τα μαθήματα που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί: οι εργασίες και τα έργα που αναθέτωνται στους μαθητές: τα βιβλία, υλικά, βίντεο, παρουσιάσεις, και τα readings που χρησιμοποιούνται σε ένα μάθημα: και τα διαγωνίσματα, οι εκτιμήσεις, και άλλοι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών.
  3. Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών για Νέους Επιχειρηματίες σε νεαρά άτομα χωρίς τυπικά προσόντα ή / και εργασιακή εμπειρία. Κάθε εργαστήριο θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 5-8 συμμετέχοντες.
  4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης (E-learning). Θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του έργου, όπου οι νέοι άνεργοι θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις πιλοτικά on-line μαθήματα.
Θα εφαρμοστούν δραστηριότητες κατάρτισης μέσω κινητικότητων, όπου αναμένεται να συμμετέχουν εκπαιδευτές της ΕΕΚ από όλες τις συμμετέχουσες χώρες . Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων κατάρτισης οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών που προηγουμένως αναπτύχθηκε.